PROJEKT / PROJECT

TEMAT: MIEJSCA POSTINDUSTRIALNE JAKO PRZEDMIOT BADAŃ TRANSDYSCYPLINARNYCH. OD DIZAJNU DO ZAKORZENIENIA

Projekt Narodowego Programu
Rozwoju Humanistyki
„Rozwój” 2.b

Kierownik: Aleksandra Kunce

2bH 15 0099 83

umowa 0099/NPRH4/H2b/83/2016

Postindustrial Places as the Subject of Transdisciplinary Studies. From Design to Rootedness

The Project funded by the National Programme for the Development of Humanities „Development” 2.b

Chair: Aleksandra Kunce

2bH 15 0099 83

agreement 0099/NPRH4/H2b/83/2016

OPIS / DESCRIPTION

Projekt: Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia / Project: Postindustrial Places as the Subject of Transdisciplinary Studies. From Design to Rootedness

Istotne jest, aby radykalnie uzupełnić i transformować dotychczasowe ujęcia dizajnu poprzemysłowych przestrzeni o złożoną analizę filozofii i antropologii miejsca.

Kulturoznawstwo wciąż pozostaje fröhliche Wissenschaft, gdyby użyć tu określenia Clifforda Geertza w odniesieniu do antropologii. Zależy nam na radykalnym wychyleniu dyskursu kulturoznawczego zarówno w stronę filozofii i antropologii miejsca, ale i dalej w stronę dziedziny sztuk plastycznych, a także działań twórczych projektantów czy praktyków kultury.

Kluczowe jest dla nas przejście od ujęcia dizajnu, jako jedynie artystycznej i społecznej ingerencji w przestrzeń postindustrialną, do dizjanu, który byłby wejściem w złożoną kulturową wykładnię miejsca – regionu, tożsamości miejsca, fundamentów aksjologicznych i metafizycznych wspólnoty, doświadczenia kulturowego.

Szukanie miejsca, zakorzenienia i domu po stronie projektowania przestrzeni poprzemysłowej wymaga spotkania artysty, praktyka kultury z badaczem, i to nie w niezakorzenionej próżni eksperymentu sztuki, ani nie w neutralnej przestrzeni nauki, ale na styku porządków myślenia i doświadczenia kulturowego – by budować ścieżkę badawczą, wrażliwą na czas i miejsce, kulturową i historyczną głębię. Wydobycie potencjału w poprzemysłowej przeszłości jest zarazem wezwaniem do odpowiedzialnego wpisania się w miejsce.